128601

12. kārtas uzņēmējdarbības projektu konkursa rezultāti
26.04.2023


Izvērtēti LEADER pieejas īstenošanas projektu konkursa 12. kārtā iesniegtie 4 projekti uzņēmējdarbības attīstībai, produktu un pakalpojumu radīšanai Krāslavas novadā. 

 

Kopējais projektu finansējums, ko paredzēts  investēt projektu īstenošanā ir 198 910.47 EUR. Publisko attiecināmo izmaksu summa (ELFLA) 112 193. 84 EUR. 

 

Projektu iesniegšana  notika no 2023. gada 27. februāra līdz 27. martam. 

Projektu konkurss attiecās uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. rīcību 1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.

 

 

Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

 

Vairāk informācijas:

Zane Ločmele

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 

 
      Atpakaļ