Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” ir dibināta 2006. gada 17. oktobrī ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību Krāslavas novadā, iesaistot organizācijas un iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā. Mērķa veiksmīgai sasniegšanai biedrības darbā iesaistās uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldības pārstāvji.

 

“Krāslavas rajona partnerība” piesaista ES un citu fondu līdzekļus un investē tos aktivitātēs, kas vērstas uz biedrības mērķa sasniegšanu.

 

Kopš 2009. gada biedrība veiksmīgi īsteno Leader pieejas pasākumus savā teritorijā, kas tiek finansēti no Eirpas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Finansējuma mērķtiecīgai investēšanai tika izstrādātas divas vietējās attīstības stratēģijas un rīcības plāns periodam no 2009. gada līdz 2013. gadam (ieviests līdz 2016. gadam) un rīcības plāns periodam no 2015. līdz 2021. gadam (tiek ieviests līdz 2023. gadam).

 

Biedrība iesaistās arī sadarbības projektos, kuri veicina Krāslavas novada tūrisma jomas attīstību un mazo uzņēmēju atpazīstamību, kā arī veicina nevalstisko organizāciju (NVO) sektora kapacitāti novadā. 

 

Kopš 2020. gada kopā ar biedrībām “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” un “Preiļu rajona partnerība”, “Krāslavas rajona partnerība” īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansētu projektu “ES Dienvidlatgalē var!”, lai veicinātu pilsonisko izpratni un apziņu par Dienvidlatgales iedzīvotāju līdzdalības lomu un nozīmi demokrātiskas valsts attīstībā. 

 

Būdami informēti par Krāslavas novada pašvaldības attīstības virzieniem, nevlastiskā sektora, vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju interesēm, “Krāslavas rajona partnerības” biedri pārstāv novada NVO un mazo uzņēmēju sektorus dažādos Latgales reģiona, valsts un starptautsikos pasākumos. Kā arī sniedz atgriezenisko saiti par aktualitātēm un iespējām nevalstiskajā sektorā un pilsoniskās līdzdalības jautājumos.

 

Attēls. Krāslavas rajona partnerības darbības teritorija. 


Biedrības darbības teritorija ir Krāslavas novads, kurš sastāv no 2 pilsētām - Krāslavas un Dagdas, kā arī no 24 pagastiem - Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasta.

 

Biedrības gada pārskati: 

Biedrības gada pārskats par 2021. gadu

Biedrības gada pārskats par 2020. gadu

Biedrības gada pārskats par 2019. gadu 

Biedrības gada pārskats par 2018. gadu 

 

Ikgadējais sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) pašnovērtējums:

SVVA novērtējums par 2023. gadu

English