Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” ir dibināta 2006. gada 17. oktobrī ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību bijušajā Krāslavas rajonā, iesaistot organizācijas un iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā. Mērķa veiksmīgai sasniegšanai biedrības darbā iesaistījās uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji.

2006. gada nogalē Krāslavas rajona partnerība iesaistījās Zemkopības ministrijas īstenotajos LEADER+ veida pasākumos, kas paredz mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai. LEADER+ programmas ietvaros no 2007. gada februāra līdz oktobrim biedrības locekļi piedalījās projekta "Prasmju iegūšana" aktivitātēs, kas paredzēja Krāslavas rajona partnerības apmācības, kuru rezultātā tika izstrādāta Krāslavas rajona integrētā attīstības stratēģija. 

Situācijas apzināšanai Krāslavas rajonā un stratēģijas veiksmīgai izstrādei apmācību laikā tika izveidota anketa, ar kuras palīdzību partnerība aptaujāja apmēram 500 rajona iedzīvotāju. Šī aktivitāte ļāva nodibināt kontaktus ar pašvaldību lauku attīstības speciālistiem un apzināt aktīvākās un ne tik aktīvās pašvaldības, kā arī izveidot informācijas apmaiņas tīklu ar iniciatīvas un neformālo grupu pārstāvjiem pašvaldībās.

2007. gada oktobrī Krāslavas rajona partnerība saņēma Zemkopības ministrijas atbalstu projekta „Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas un Jēkabpils vietējām rīcības grupām” īstenošanai. Arī 2008. gada sākumā Krāslavas rajona partnerības biedri un aktīvāko rajona biedrību pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Daugavpils rajona partnerību, kur smēlās jaunas, radošas un interesantas idejas pasākumu organizēšanai un iedzīvotāju aktivizēšanai savos pagastos.

2008.gadā Krāslavas rajona integrētā attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam jeb vietējā attīstības stratēģija tika aktualizēta un iesniegta Lauku atbalsta dienesta vietējo attīstības stratēģiju konkursā. 2009.gadā tika saņemts atbalsts tās īstenošanai un izsludināti  pirmie projektu konkursi biedrības darbības teritorijā. Krāslavas rajona partnerības darbības teritorija ir bijušais Krāslavas rajons, tas ir Krāslavas novads, Dagdas novads un Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasti Aglonas novadā.

Pašnovērtējums 2020 

Pašnovērtējums 2019

Pašnovērtējums 2018

Pašnovērtējums 2017 

English