Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības grupa (biedrība "Krāslavas rajona partnerība"), balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm.

Vietējā attīstības stratēģijā ir ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības. Uz to pamata tika veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas nākotnē sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada (LAP) pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir izstrādājusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam, kuru īsteno Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados (pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas - Krāslavas novada teritorija).

Stratēģija izstrādāta ELFLA finansēta projekta Nr. 15-00-A0190A-00025 ietvaros. 

SVVA stratēģija tiek ieviesta ELFLA finansēta projekta Nr. 16-00-A019.440-000031 ietvaros. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu vietējo iniciatīvas grupu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

 

Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam (SVVA stratēģija) 

(Aktualizēta 12.09.2022.) 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.125 47.4.3. apakšpunktam katru gadu "Krāslavas rajona partnerība" izvērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un rīcību sasniedzamo rezultātu rādītāju izpildi, kā arī savu darbību iepriekšējā gadā.

Pašnovērtējums 2020 

Pašnovērtējums 2019

Pašnovērtējums 2018

Pašnovērtējums 2017

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

2009.-2013. gadā galvenais stratēģijas mērķis bija bijušā Krāslavas rajona teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radot dzīvošanai un darbam labvēlīgu, sakoptu, mūsdienīgu un radošu vidi.

"Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģija 2009.-2013. gadam" precizēta 07.11.2012.