Pozitīvs atzinums 11 LEADER projektiem
29.10.2009


Šī gada 1.oktobrī noslēdzās pirmais biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludinātais projektu konkurss „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”.

Konkursa mērķis bija vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošana bijušā Krāslavas rajona teritorijā, ieskaitot tādu uzņēmēju, biedrību un pašvaldību projektu īstenošanu, kas vērsti uz iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanu, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšanas iespējām, kā arī iedzīvotāju izglītošanu, veselīga dzīvesveida aktivizēšanu un dzīves vides uzlabošanu.

Kopumā tika iesniegti trīspadsmit projektu iesniegumi no Dagdas un Krāslavas novadiem, no kuriem vienu projektu iesniedza pašvaldība, bet divpadsmit projektus iesniedza biedrības.

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem, kas iesniedza projektu iesniegumus un pretendē uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu!

Šobrīd Krāslavas rajona partnerība ir izvērtējusi iesniegto projektu atbilstību Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijā 2009. – 2013.gadam noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un sarindojusi projektu iesniegumus atbilstoši piešķirtajam punktu skaitam.

Projektu iesniegumi tika iesniegti Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kuras darbinieki veiks administratīvo un pārējo atbalsta saņemšanas nosacījumu pārbaudi.

Šī gada 2.novembrī noslēgsies otrs biedrības izsludinātais projektu konkurss „Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”. Nākamajos projektu konkursus, kurus finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludinās tikai nākamajā gadā, tāpēc ceram uz veiksmīgu sadarbību ar visiem, kuriem ir radusies interese un vēlme iesaistīties projektu īstenošanā un bijušā Krāslavas rajona teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

      Atpakaļ