Meklē risinājumu mazo saimniecību pastāvēšanai
17.10.2013


Mazo ģimenes saimniecību skaita samazināšanās ir galvenais iemesls lauksaimniecībā nodarbināto skaita sarukumam visā ES, secināts COPA Profesionālo lauksaimniecības organizāciju darba devēju grupā (GEOPA) un Gentes universitātes kopīgi veiktajā pētījumā. Tas prezentēts septembrī notikušajā COPA GEOPA sēdē, kurā kā ekspertes no Latvijas piedalījās Latvijas Zemnieku federācijas Agnese Hauka un Sarmīte Babāne.

 

Lai mazinātu negatīvās nodarbinātības tendences, pētījuma veicēji izdarījuši vairākus secinājumus un ieteikumus.  

1) Nepieciešams veicināt elastīgu līgumu slēgšanu. Pētījums ir apliecinājis, ka elastīgi līgumu slēgšanas nosacījumi sezonāliem darbiniekiem, var būtiski sekmēt lauksaimniecības saimniecību darbību un rezultātus.

2) Jāsekmē saimnieciskās darbības dažādošana un nepilna laika saimniekošana. Dažos ES reģionos lauksaimnieka ienākumi no citiem darbiem pārsniedz 50% kopējo ienākumu. Nodarbinātības dažādošana ir ieteicamais risinājums, ņemot vērā platību maksājumu samazināšanos un lauksaimniecības izvejvielu tirgus nestabilitāti.

3) Jāpastiprina lauksaimnieku izglītošana. Pētījuma dati apliecina, ka jaunie lauksaimnieki ir izglītotāki nekā gados vecāki un arī jauno lauksaimnieku darbības rezultāti ir labāki.

4) Jāpalīdz neilgtspējīgiem lauksaimniekiem beigt saimniekošanu un pārprofelēties. Turpinoties līdzšinējām lauksaimniecības sektora attīstības tendencēm, daļa esošo lauksaimnieku pārtrauks darbību nozarē un viņiem ir nepieciešams atbalsts citu prasmju apgūšanā.

KLP izaicinājums ir līdzsvars starp ekonomiskiem un sociāliem mērķiem. Lielāka ekonomiskā prioritāte – vairāk inovāciju. Taču jaunievedumi turpinās samazināt nodarbināto skaitu un  tas atstās iespaidu uz katras valsts sociālo jomu.

Vairāku dalībvalstu pārstāvji veltīja kritiku pētījumam, norādot, ka tajā izmantoti nepilnīgi statistikas dati (pētījuma autori norāda – izmantoti ES oficiālā statistikas biroja EUROSTAT dati). Tā, piemētam, Vācijas pārstāvji norāda, ka šīs valsts ziedu un stādu audzēšanas nozarē ir nodarbināti 670 tūkstoši strādnieku, kuri valsts statistikas datos tiek iekļauti nevis lauksaimniecības, bet pakalpojumu sektorā, lai gan ziedu un stādu audzēšana ir lauksaimniecības nozare.

Bulgārijas pārstāvji uzskata, ka pētījumam būtu jābūt ar praktisku ievirzi, nevis akadēmiskam. Pētījuma iegūtie statistikas un rezultātu dati ir jāsasaista ar konkrētiem un reāliem secinājumiem un ieteikumiem, piemēram, apmācībā, kam var izmantot Eiropas Sociālā Fonda finansējumu, kas šajā plānošanas periodā no 2007.-2013.gadam nebija atļauts.

Somijas pārstāvji atzinīgi novērtēja izstrādāto pētījumu, jo līdz šim nav veikts līdzvērtīgs pētījums un tajā iegūtie dati un rezultāti ir labs materiāls turamākajam GEOPA darbam.

 

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Iveta Tomsone

 

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.
      Atpakaļ