122301

Krāslavas rajona partnerība iesaistās projektā "Tavu iespēju ABC"
28.12.2013


Normal false false false LV X-NONE X-NONE

2013.gada oktobrī Izglītības un inovāciju attīstības centrs sadarbībā ar trim sadarbības partneriem -  biedrībām „Krāslavas rajona partnerība”,  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” un Attīstības aģentūru “Pieci”, uzsāka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atbalstītā projekta “Tavu iespēju “ABC”” īstenošanu. 


Projekta „Tavu iespēju „ABC””  vispārējais mērķis ir veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot  pilsonības iegūšanu.


Projektā kopumā tiks uzrunātas un iesaistītas vairākas mērķa grupas – aptuveni 10000 mazākumtautību pārstāvji, 500 nepilsoņi, 300 pilsoņi. Projekta aktivitāšu īstenošanā tiks iesaistīti arī vairāku projektā iesaistīto NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 55 NVO biedri, 10 to darbinieki un 10 brīvprātīgie.

Projektu paredzēts īstenot Latgalē līdz 2015.gada janvārim kopā ar  kas savos novados veicina Latgales novadu ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, iedzīvotāju vietējā līmeņa problēmu risināšanā, veicina pilsoniskas sabiedrības un demokrātijas attīstību.

Lai sasniegtu projekta mērķus, projektā plānots izstrādāt un izplatīt (gan elektroniski, gan papīrformā) četrus starpkultūru jauniešu avīžu „Latgales tilts” numurus; izstrādāt un izplatīt bukletu „Tavu iespēju „ABC””. Projekta ietvaros tiek plānotas projektā iesaistīto dalībnieku, darbinieku, biedru, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības, pieredzes apmaiņas pasākumi, projekta informācijas un publicitātes pasākumi, kā arī latviešu valodas apguves kursi Krāslavā un Daugavpilī mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem.
Projekta darbības rezultātā izveidosies un attīstīsies vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai.

Projekta kopējās izmaksas ir 32984,35 lati.


Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Papildu informācija:

Silva Kucina

projekta “Tavu iespēju “ABC”” vadītāja

Tālrunis: 29547925, e-pasts: info@iiac.lv

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija un Latvijas valsts. Par šīs informācijas saturu atbild Izglītības un inovāciju attīstības centrs.

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv


EEZ finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: www.sif.lv

 
      Atpakaļ