122425

Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
09.12.2016


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590).

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2017. gada 16. janvāra līdz 2017. gada 16. februārim.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 116 959.90 EUR

1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 200 000 EUR

1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR

1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”.

Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 60 000 EUR

Sabiedriskā labuma projektu* rīcībām:

2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Pieejamais finansējums: 130 000 EUR

2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Pieejamais finansējums 100 000 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 746 959,90 EUR

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs M2 611 149.01 EUR

Izsludinātā projektu konkursa kopsumma - 706 959.90 EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%,  bet rīcībās 2.1., 2.2. –  90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu divi gadi:

1.ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;

2.ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

citiem projektiem - viens gads.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., 1.4. projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums (izstrādāts plāns identificēto risku novēršanai vai mazināšanai) brīvā formā, savukārt rīcībās 2.1., 2.2. vēl papildus jāveic aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes, organizēta apspriešana u.tml.) un jāiesniedz to apraksts.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7 - 1. kabinetā, Krāslavā vai pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe), rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv, kā arī Krāslavas rajona partnerības mājaslapā un LAD mājaslapā.

Projekta iesniegumu papīra formā (2 eksemplāros), tā elektronisko kopiju (ierakstīts ārējā datu nesējā) personīgi iesniedz no 2017.gada 16. janvāra līdz 16. februārim Krāslavas rajona partnerībā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, Skolas ielā 7 – 1. kabinetā, Krāslavā. 

Projekta iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā:

1.Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login

2.Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija par konkursu un kritēriji: PDFWord 

Projektu iesniegumu veidlapas, normatīvie akti, rokasgrāmatas

      Atpakaļ