122454

Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem
14.09.2017


2017. gada 26. septembrī plkst. 10:00 Skolas ielā 7 (3. stāvā, zālē) biedrība “Krāslavas rajona partnerība” organizēs semināru par LEADER sabiedriskā labuma projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem, pavaddokumentu sagatavošanu un projektu vērtēšanas kritērijiem.

DARBA KĀRTĪBA

09:45 – 10:00  Reģistrācija

10:00 – 11:10 Aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, vērtēšanas kritēriji u.c.). Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana. (Lektori Krāslavas VRG speciālisti) 

11:10 – 11:40 Lauku atbalsta dienesta (LAD) ieteikumi projektu īstenošanas procesā. (Lektori LAD Dienvidlatgales RLP speciālisti) 

11:40 – 12:00 Jautājumi un atbildes

12:00 – 14:00 Sociālā uzņēmējdarbība. (Lektore Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja M.Ūlande)

No š. g. 18. septembra līdz 18. oktobrim izsludināta LEADER atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4. kārta. Aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kuras ietvaros paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, kā arī dažādot sabiedriskās aktivitātes (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. 

Projektam ir jābūt sabiedriskā labuma, tas nozīmē, ka projekta plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

4. kārtas kopējais pieejamais finansējums – 181 149,01 EUR. 

Konkurss izsludināts MK noteikumu Nr.590 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”:

•      2.1. rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam  - 50 000 EUR

•      2.2. rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %.

Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta mājas lapā  www.lad.gov.lv 

      Atpakaļ