122502

Kultūras telpas digitalizācija Dagdas novadā
08.10.2018


Piedaloties biedības "Krāslavas rajona partnerība" izsludinātajā LEADER konkursā, Dagdas novada pašvaldība saņēmusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, rezultātā ir īstenots LEADER projekts "Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un profesionālās darbības pilnveidei" Nr.17-03-AL33-A019.2202-000021

Projektā iegādātais aprīkojums veicinās Dagdas novada sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, jo iegādāto brīvdabas kino aprīkojumu ir paredzēts izmantot gan dažādos Dagdas novada pasākumos (Pilsētas svētki, Ģimenes dienas, Lāčplēša diena, 18.novembris, jauniešu pasākumi, u.tml.),gan veidot jaunu pasākumu piedāvājumu – brīvdabas kino vakari. Aprīkojumu varēs izmantot arī dažādu izglītojošu pasākumu rīkošanai gan brīvā dabā, gan telpās. 

Projekta kopējās izmaksas:  13 426,16 EUR

ELFLA finansējums: 9000,00 EUR ( 90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) .

Dagdas novada pašvaldības finansējums: 4 426,16 EUR

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” - Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcības “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 4. kārtas ietvaros.

Informēja:

Projekta vadītāja

Ligita Nagļa

 

      Atpakaļ