122543

Eiropai obligāti jāuzklausa lauku cilvēkus
12.11.2019


No 2019. gada 6. līdz 9. novembrim vairāk nekā 300 dalībnieku no 38 Eiropas valstīm tikās 4. Eiropas Lauku Parlamentā (ERP) Candasā (Candás, Asturias, Spānija). Dalībnieku vidū bija lauku cilvēki, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, pētnieki, valstu valdības un Eiropas Savienības institūcijas. Parlamentā  biedrību “Krāslavas rajona partnerība” pārstāvēja Aina Dzalbe un Zane Ločmele. 4. ERP rīkotāji bija Astūrijas lauku attīstības tīkls (READER) sadarbībā ar Spānijas Lauku attīstības tīklu (REDR).

Astūrijas reģiona vadītājs Adrians Barbons savā uzrunā 4. ERP uzsvēra, ka šobrīd Eiropas savienības vadībai un katras Eiropas valsts valdībai jāsaprot, ka urbanizācijas un industrializācijas fenomens ir jāmazina. Laukiem un pilsētām jāsadarbojas. Lauku vidē jārada, jāuzlabo infrastruktūra, kas veicinātu biznesa iniciatīvas, lai uz laukos gribētu palikt un arī atgriezties jaunieši, lai lauki nepārvērstos tikai un vienīgi atpūtas parkos.

Pirms 4. ERP, 4.- 6. novembrī Candasā notika arī otrais Eiropas Lauku jaunatnes parlaments (ERYP), kurā pulcējās 70 jauniešu delegāti no 14 valstīm, lai dalītos skatījumā par dzīvi laukos. ERYP izdeva deklarāciju ar 10 aicinājumiem rīkoties saistībā ar steidzamākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunie eiropieši.

Parlamenta laikā visi dalībnieki piedalījās dažādās darba grupā, diskusijās, plenārsēdēs. Īpaši tika akcentēts  lauku kopienu nozīmīgums. Ejot kopsolī ar laiku jādomā par tehnoloģiju ieviešanu, laukos jārada jaunu potenciālu darbam un dzīvošanai. Jāaktivizē jauniešus, kuri būs galvenie lauku attīstības virzītāji.  

Pēc ERP diskusijām par aktuāliem jautājumiem - Kāda ir politiskā un ekonomiskā cena, kas jāmaksā par cilvēku aizbraukšanu no laukiem, izceļošanu uz citām valstīm un pieaugošo populismu? Vai valstu valdības un ES domā par lauku izaugsmi apvienojumā ar dominējošo pilsētu attīstību un iespējām? Vai lielo nozaru attīstības finansēšana ir labākais risinājums lauku kopienām un ekonomikai kopumā? -  parlamenta noslēgumā tika pieņemta Lauku cilvēku deklarācija. Tās galvenais vēstījums ir  kopā ar visām ieinteresētajām personām  darboties kopīgas lauku attīstības programmas izveidē.

Deklarācijā ierosināts sadarboties un izveidot pārdomātu lauku darba kārtību 2021. – 2027. gadam, atzīstot lauku teritoriju nozīmi, vienlaikus paverot ceļu elastīgiem, decentralizētiem, teritoriāli un uz vietas balstītiem risinājumiem. Uzsvars tika likts uz to, lai stratēģiskajos, ekonomiskajos, vides un sociālajos plānos tiktu ņemta vērā atšķirīgā lauku realitāte, katrā valstī un katrā valsts reģionā. Mums jābūt gataviem labāk risināt esošās un gaidāmās problēmas, piemēram, novecošanu, sociālo atstumtību, imigrāciju, izceļošanu, vides un klimata pārmaiņas. Jaunas tehnoloģijas un internets sniedz lielas iespējas, taču Eiropā tās ir un būs nevienlīdzīgas. Uzrunājot 4. ERP Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta vietnieks Mihails Dumitru, atbalstīja ERP vērtību, apvienojot tik daudzas valstis un cilvēkus visā Eiropā ar kopīgu mērķi saglabāt un attīstīt lauku teritorijas.

Ar 4. ERP pieņemto deklarāciju tiks uzrunāta Eiropas Komisija “izstrādāt jaunu ilgtermiņa redzējumu lauku teritorijām un nodrošināt, ka lauku teritoriju vajadzības tiek īpaši ņemtas vērā valsts stratēģiskajos plānos saskaņā ar jauno Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP)”.  ERP pārstāvji turpina darbu pie tā, lai 4. ERP dalībnieku viedokļi un vēstījumi tiktu uzdzirdēti Briseles varas gaiteņos un arī visu valstu valdībās.

Viss par ERP 2019 oficiālajā vietnē  www.erp2019.eu

Papildu informācija:

Zane Ločmele

 
      Atpakaļ