122545

Izvaltas pagastā uzlabota publisko pasākumu kvalitāte
17.12.2019


Izvalta no citiem pagastiem jau ilgu gadu laikā ir izcēlusies ar savām kultūras dzīves aktivitātēm. Šeit regulāri tiek organizēti dažādi gan novada, gan vietēja mēroga kultūras pasākumi, uz kuriem tiek aicināti daudzi viesu kolektīvi un kurus labprāt apmeklē ievērojams skaits skatītāju. Pagastā darbojas 7 pašdarbības kolektīvi, tajā skaitā trīs vokālie ansambļi un divas folkloras kopas, kuros aktīvu dalību ņem 111 pagasta iedzīvotāji. Pagastam nebija savas apskaņošanas aparatūras publisko pasākumu kvalitātes nodrošināšanai, tādēļ pagasta pārvalde bieži slēdza līgumus ar firmām, kas sniedz pasākumu apskaņošanas pakalpojumus.

Lai taupītu pagasta resursus un uzlabotu publisko pasākumu kvalitāti Izvaltas pagasta biedrība “Esi ar mums” īstenoja LEADER projektu „Kultūrvides uzlabošana Krāslavas novada un Izvaltas pagasta iedzīvotājiem” Krāslavas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta rezultātā iegādāti mikrofoni, skandas un cita apskaņošanas aparatūra, kas ļaus veidot publiskos pasākumus krāšņākus, kvalitatīvākus, neizmantojot citu pakalpojumus. 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 2145,- EUR, t.sk. 1930,50 EUR  ELFLA, 214,50 EUR Krāslavas novada domes līdzfinansējums.

Iedzīvotāji kolektīvu sniegumu, izmantojot projekta rezultātā iegādāto aparatūru, pirmo reizi varēja novērtēt Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā, kas notika š.g. 16. novembrī Izvaltas pamatskolas zālē. Koncertu skatītāju priekam sniedza visi pagasta pašdarbības kolektīvi un tika sumināti čaklākie un aktīvākie darba darītāji.

Papildus informācija:

Anda Leikuma

projekta vadītāja 

 
      Atpakaļ