122546

Starptautiskā konference “SEE LEAEDER”
28.11.2019


No 2019. gada 20. līdz 22. novembrim, Opatijā (Horvātija) Zane Ločmele pārstāvēja vietējo rīcības grupu – biedrību “Krāslavas rajona partnerība” un piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē "SEE LEADER" par LEADER pieejas praktisko un teorētisko nozīmi

Konferenci organizēja Horvātijas LEADER tīkls un Slovēnijas lauku attīstības biedrība. Dalībnieki no 14 valstīm apmainījās pieredzē par LEADER/CLLD pieejas attīstību un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumu Eiropā, lai sagatavotos nākamajam 2021. – 2027. gada plānošanas periodam. Konferences galvenais mērķis bija pārskatīt LEADER/CLLD pieejas attīstību, formu un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā un apmainīties ar pieredzi starp VRG/ZVRG pārstāvjiem, vietējām ieinteresētajām personām, zinātniskajām aprindām un attiecīgajām likumdošanas struktūrām.

Starptautisko konferenci atklāja Horvātijas zemkopības ministre M. Vučkovič, kura uzsvēra ka lauku attīstības programmas rezultāti līdz šim ir diezgan labi, noslēgti līgumi par vairāk nekā 75%, un izmaksāti 42% no piešķirtajiem līdzekļiem un uzslavēja vietējo rīcības grupu iesaisti programmas apgūšanā, izsludinot projektu konkursu kārtas. Tika atzīts, ka dažreiz problēma ir konkursa dokumentu apstrādes lēnums, taču iecerēts, ka nākamajam plānošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam organizācijas sadarbosies vēl ātrāk un konkrētāk. Triju dienu laikā konferencē piedalījās  LEADER/CLLD jomas eksperti, tostarp Yves Champetier (AEIDL - Eiropas Vietējās attīstības informācijas asociācija), Karolina Jasinska - Muehleck (AGRI ĢD/Eiropas Komisija), Pedro Brosei ( FARNET/Eiropas Komisija, Bojana Markotic Krstinic (Horvātijas LEADER tīkls), Gustavs Nemes (Ungārijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas un reģionālo pētījumu centrs), prof. dr. Paskāls Čevaljers (Pāvila-Valērija universitātes Humanitāro un vides zinātņu fakultāte), Marija Roglić (Monpeljē Universitātes Vadības fakultāte), prof. dr. Natālija Bogdanova (Belgradas Universitātes Lauksaimniecības fakultāte) un citi. Sociālo zinātņu, nodarbinātības un lauksaimniecības attīstības jomu pētnieki no Francijas University Paul-Valéry, Unversity of Montpelier, Belgradas universitātes un citu pētniecības centru pārstāvji veica plānošanas periodu 2014-2020 analīzi, izvērtējot LEADER ieguvumus un izaicinājumus, akcentējot decentralizācijas, attīstības, nodarbinātības un inovāciju ieviešanas nozīmību lauku reģionu attīstībai. 

Zinātnieku prezentācijās tika uzsvērts, ka svarīgi vienkāršot dažu programmu ieviešanas procedūras, lai vietējās rīcības grupas varētu atrast savu ceļu, kā labāk darboties. Pētnieki arī uzsvēra, ka vietējās rīcības grupas ļoti elastīgi īsteno savas stratēģijas, ka bieži VRG darbība ir balstīta uz to vadītāju entuziasmu, nebaidoties no neveiksmēm.

Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt četrus interesantus pieredzes apmaiņas pasākumus. Varēja izvēlēties vienu - Eno gastronomisko tūri, Jūras mantojuma tūri, Kultūras mantojuma tūri vai Labākās prakses tūri, kas aizveda dalībniekus uz Slovēnijas ceļu.  Z. Ločmele piedalījās Horvātijas VRG Terra Liburna rīkotajā braucienā “Kultūras mantojums”. 

Konferences laikā notika gan zinātniskās sesijas, gan darbs grupās, kurās tika diskutēts par LEADER resursiem, to izmantošanu un partnerību un kooperāciju, LEADER nākotnes perspektīvu un finansējuma piesaisti.

Tika prezentēti arī ES dalībvalstu, tostarp Latvijas, Lauku partnerības Sēlija stāsti LEADER projekta realizācijā – “Sēlijas salas”.

Papildus minētajiem partneriem konferences organizēšanā piedalījās arī daudzas zinātnes un pētniecības iestādes no Horvātijas un Eiropas, kā arī ekspertu tīkli, kas iesaistīti LEADER - CLLD metodikas ieviešanā lauku attīstībā. Cita starpā konferencē piedalījās Starptautisko attiecību un attīstības institūts (IRMO) no Zagrebas, Sociālo pētījumu institūts no Zagrebas, BENA - Balkānu vides tīkla no Salonikiem (Grieķija), ELARD - Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai no Briseles (Beļģija), SWG RRD - Pastāvīgā darba grupa reģionālās lauku attīstības jomā Dienvidaustrumu Eiropā. 

Konference viesa pārliecību, ka bez zinātniskiem pētījumiem grūti izstrādāt pārdomātu un uz attīstību tendētu stratēģiju. Kā stiprināt LEADER pieeju, saskaroties ar finanšu, vadības un sabiedrības problēmām, lai saglabātos galvenais LEADER iniciatīvas nosacījums “no lejas uz augšu”. 

Vairāk informācijas: 

RIVIJERA NEWS  

Konferences noslēgums

Papildus informācija par konferenci:

Zane Ločmele 

 
      Atpakaļ