122566

Aglonas novadā LEADER programmas projekta ietvaros veikta Kastuļinas pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana
26.08.2020


Aglonas novadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, ir īstenots projekts ”Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana”. Projekta pieteikums tika apstiprināts biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam izsludinātā konkursa 7. kārtas ietvaros, 2.1. rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. 

Projekta mērķis: Kastuļinas pagasta un vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotāju ilgtspējīgas dzīves vides uzlabošana, nodrošinot iespējas veselīgam dzīvesveidam un radošajai izaugsmei, izveidojot jaunu āra aktīvās atpūtas vietu un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi Kastuļinas tautas namā.

Projekta ietvaros veiktās iegādes:

1.Kastuļinas tautas nama skatuves un zāles aizkaru iegāde un uzstādīšana. Esošie kultūras nama skatuves aizkari godam bija kalpojuši jau 32 gadus, tautas nama darbinieki tos pāršuva vairākas reizes, un tie neatbilda ugunsdrošības prasībām. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti jauni, ugunsdroši aizkari skatuvei (fona aizkari, sānu kulises, priekškars, priekškara manteļsofīte, griestu kulises, aizkaru sliedes, priekškara vadības mehānisms) un zāles logiem (logu aizkari, aizkaru dekoratīvie magnētiskie atsējēji, aizkaru sliede). 

2.Kastuļinas tautas nama zāles apmeklētāju krēslu iegāde (80 gab.). Arī esošie apmeklētāju krēsli tautas namā bija no tā atklāšanas dienas. Tie bija ļoti smagi un nepiemēroti pasākumu organizēšanai, jo sadalīti sekcijās pa četriem krēsliem, bieži bija nepieciešams remonts. Projektā tika iegādāti 80 apmeklētāju krēsli, kuri ir ērti lietojami un viegli pārvietojami. 

3.Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana. Āra aktīvās atpūtas vietā, Priežmales ciemata centrā, Ilzas ielā 18, ir uzstādīti 5 āra trenažieri. Airēšanas trenažieris - roku, plecu, muguras un kāju muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai. Gurnu trenažieris Stāvus-dubultais - gurnu un sēžas muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai. Orbitreks - trenažieris muguras, plecu, gurnu, kāju un sēžas muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai. Pievilkšanās trenažieris - roku, plecu, krūšu kurvja un muguras muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai. Gaisa gājējs - kāju, gurnu un sēžas muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai. Visi trenažieri ir paredzēti vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai. 

4.Lielformāta spēļu komplekta iegāde. Projekta ietvaros ir iegādātas 3 lielformāta spēles: Cirks, Riču-Raču un Mērķis. Vienas spēles laukums ir 4x4m, tās ir paredzētas spēlēšanai ārā, brīvā dabā un telpās. Spēles ir interaktīvas, spēlētājiem ir aktīvi jādarbojas. Lielformāta spēles attīsta radošo domāšanu un kustina ne tikai prātu, bet arī ķermeni, jo, lai iesaistītos spēlē, dalībniekiem ir aktīvi jākustas.

Iegādājoties tautas nama logiem un skatuvei jaunus aizkarus un apmeklētāju krēslus, ir veicināta kultūrizglītojošo aktivitāšu saglabāšanās, dota iespēja iedzīvotājiem apmeklēt kvalitatīvus kultūras pasākumus pievilcīgā, uzlabotā zāles interjerā, lai radītu interesi iedzīvotājos par kaut ko jaunu un rosinātu līdzdalību kultūras pasākumos, kā arī veicinātu iedzīvotāju sabiedriskās pasivitātes mazināšanos.

Patīkama un estētiska kultūrvide ir viena no veiksmes atslēgām pagasta, novada un vietējās rīcības grupas kultūras dzīves un tradīciju attīstīšanā un kopšanā.

Iegādājoties āra aktīvās atpūtas inventāru – trenažierus un lielformāta spēles, ir labiekārtota un izveidota Āra aktīvās atpūtas vieta, kas rada kvalitatīvu, pieejamu, pievilcīgu, ģimenēm draudzīgu, drošu vidi Kastuļinas pagastā un ilgtermiņā nodrošinās iedzīvotājiem iespējas veselīgam, aktīvam dzīvesveidam.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 19217.92, attiecināmās izmaksas - EUR 19217.92, ELFLA publiskais finansējums ir EUR 17296.12 (90%,) apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums 10%, EUR 1921.80 (10%). Projekta Nr. 20-03-AL33-A019.2201-000001.

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē

Papildu informācija:

Vita Rivare

Aglonas novada domes projektu vadītāja
      Atpakaļ