122569

Projektu konkursa 8. kārtas rezultāti
04.09.2020


2020. gada 5. augustā noslēdzās Krāslavas rajona partnerības izsludinātais LEADER programmas projektu konkurss aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Mēneša laikā visi iesniegtie projekti ir izvērtēti. 

8. kārtas projektu konkursam tika iesniegti 19 projekti. Projektu iesniegumu pieņemšana notika no š. g. 5. jūlija līdz 5. augustam. Veikta projektu vērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu atbilstību Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. - 2020. gadam.

Projektus vērtēja uzņēmējdarbības, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji. Katram projektu iesniegumam tika piešķirts un biedrības padomes lēmējinstitūcijā apstiprināts noteikts punktu skaits.  Atbilstoši katram projektu vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, tika piešķirts punktu skaits no 0 līdz 2. Maksimālais punktu skaits, ko varēja saņemt viens projektu iesniegums bija 35, bet minimālais punktu skaits - 15, kas bija  jāiegūst, lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu.

Rīcībā 1.1. "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai" iesniegti 11 projekti. Kopējais reģistrētais publiskais finansējums sastāda 319225.17 EUR, bet igtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstībai un vietējās ekonomikas stiprināšanai kopējais atbalsta apmērs bija izsludināts 127 292.48 EUR. Lai arī projektu pieteikumu finansējuma pieprasījums ir lielāks nekā tas bija izsludināts konkursā, partnerība veica finansējuma pārdali, lai varētu atbalstīt gandrīz visus projektus (10 no 11 projektiem). Viens projekts, diemžēl, tika noraidīts, jo neieguva minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātes rīcībā 2.2. "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" iesniegti 8 projekti, reģistrētais publiskais finansējums – 45702.67 EUR. Rīcības izsludinātais publiskais finansējums bija 23 449.24 EUR. Pieprasītais finansējums būtiski pārsniedza pieejamo finansējuma summu, tādējādi projektu vērtēšanas procesā tikai 4 projekti tika atbalstīti, iegūstot pozitīvu atzinumu un to pieteikumi tika iesniegti Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē tālākai izvērtēšanai. Savukārt 3 projektiem pietrūkst finansējuma un 1 projekts tika noraidīts, jo neieguva minimālo punktu skaitu - 15, kas ir jāiegūst, lai par projekta iesniegumu sniegtu pozitīvu atzinumu. 

Projektu saraksts

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" pateicas visiem projektu pretendentiem par aktīvu dalību un sadarbību konkursā! 

Papildu informācija:

Zane Ločmele 

25608232

kraslavaspartneriba@inbox.lv

 
      Atpakaļ