122627

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai, produktu un pakalpojumu radīšanai
11.10.2021


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. (MK not. Nr. 590).

Projektu iesniegšana  no 2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums – 322 160.47 EUR

1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums – 100 000.00 EUR

1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums – 70 000.00 EUR

Stratēģijas mērķis

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 492 160.47 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu: 

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi;
  • pārējiem projektiem – 1 gads.

! Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3. projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums brīvā formā.

Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no 2021. gada 12. novembra līdz 12. decembra plkst.23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

  • Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesniegumu un pievieno pavaddokumentus.

!! Informācija par konkursu, projektu vērtēšanas kritēriji katrai rīcībai - ŠEIT

Projekta pašnovērtējuma veidlapas: 

Rīcības 1.1. projekta pašnovērtējums

Rīcības 1.2. projekta pašnovērtējums

Rīcības 1.3. projekta pašnovērtējums 

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā vai ŠEIT

Papildus informācija un konsultācijas:

25608232 (Zane Ločmele);

26195753 (Aina Dzalbe);

E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv;

Krāslavas rajona partnerības mājas lapā un LAD mājas lapā .

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

!!! Semināri par projektu iesniegšanas kārtību:

ATCELTS!!! 2021. gada 9. novembrī plkst. 15:00 – 18:00 klātienē Skolas ielā 7 (3. stāva zālē), Krāslavā. Personas, kuras jau ir pieteikušas uz šo semināru, saņems anketā norādītajā e-pastā saiti uz tiessaistes semināru, kas notiks 10. novembrī.

Turpinās pieteikšanās uz semināru

2021. gada 10. novembrī plkst. 16:00 – 19:00 tiešsaistē ZOOM platformā.

Pieteikšanās līdz 10. novembrim plkst. 10:00 obligāta - SPIED ŠEIT

Pirms semināra uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite dalībai seminārā.

 

 

      Atpakaļ