122075

LEADER projektu konkursu 8. kārta
05.06.2020


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590). 

Projektu iesniegšana  no 2020. gada 5. jūlija līdz 5. augustam. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

Rīcība 1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

       Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 87 292.48 EUR

Rīcība 1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

       Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 20 000 EUR

Rīcība 1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

       Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 20 000 EUR

Sabiedriskā labuma projektu*

Rīcība 2.2.“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 

       Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 23 449.24 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 127 292.48 EUR

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs M2 23 449.24 EUR 

Izsludinātā projektu konkursa kopsumma - 150 741.72 EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās 1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%,  bet rīcībā 2.2. - 90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
  • ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem – 1 gads;
  • ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums brīvā formā, savukārt rīcībā 2.2. papildus jāpievieno apraksts par aktivitātēm, kas parāda iedzīvotāju interesi par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu  iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā no 2020. gada 5. jūlija līdz 5. augusta  plkst. 23:59 Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - eps.lad.gov.lv

  • Aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un pievieno pavaddokumentus.
  • Aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" sabiedriskā labuma projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr. 2 un pievieno pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7, Krāslavā vai ŠEIT

Pievēršam uzmanību!

Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, par kuriem nav iespējams pārliecināties vērtēšanas brīdī (piem., sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mārketings projekta realizēšanas laikā, vietējo produktu daudzums, kurus izmantos realizācijas laikā, papildfinansējuma piesaiste, darbavietu izveide utt.), bet pretendents to apņemas izpildīt projekta īstenošanas laikā,  ir atzīme #  Norādīto nosacījumu  izpilde jāsasniedz projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Informācija par konkursu, projektu vērtēšanas kritēriji katrai rīcībai - ŠEIT

Projekta pašnovērtējuma veidlapas: 

Rīcības 1.1. projekta pašnovērtējums

Rīcības 1.2. projekta pašnovērtējums

Rīcības 1.3. projekta pašnovērtējums

Rīcības 2.2. projekta pašnovērtējums 

Citas veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C. sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") – obligāti aizpilda rīcību 1.1., 1.2. un 1.3. projektu iesniedzēji.

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts) – obligāti aizpilda rīcības 2.2. projektu iesniedzēji.  

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā. 

Normatīvie akti, rokasgrāmatas, u.c. informācija 

Veicot cenu salīdzinājumu, tirgus izpēti,  pie rezultātu apkopojuma jāpievieno Apliecinājums par interešu konflikta neesību (28.02.2017. MK 104. pielikums Nr. 1).  

2020. gada 9. jūlijā notika seminārs par projektu konkursu 8. kārtu.

Semināra mērķis: Krāslavas novada, Dagdas novada un Aglonas novada (Šķeltovas, Grāveru, Kastuļinas pagastu) projektu pretendentiem sniegt informatīvu atbalstu projektu sagatavošanā atbilstoši biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Semināra prezentācija 

Papildus informācija:

T. 25608232 Zane Ločmele;

T. 26195753 Aina Dzalbe;

e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv;

Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv  

      Atpakaļ